วันที่
ชื่อเรื่อง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ (หมายเลขทะเบียน 85-4980 สระบุรี) พร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถังประปา หมู่ที่ 4 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสมคิด สุดสาลี หมู่ที่ 3 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ตำบลชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา จำนวน 1 คน เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บขยะภายในตำบลชำผักแพว จำนวน 10 หมู่บ้าน ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชำผักแพว ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.ซอยบ้านนางวันเพ็ญ รุ่งเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง