วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ พร้อมวางรางระบายน้ำ อบต.ชำผักแพว ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายโรงอิฐบล็อก หมู่ที่ 5-6 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพาน สาย SML หมู่ที่ 6 บ้านมะขามป้อม ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง