วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2562
จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดผู้โดยสารจำนวนไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง/คน จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์และพนักงานประจำรถ วันที่ 29 มีนาคม 2562 จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ทุกส่วนราชการ รวมถึงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพวหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อเมนต์ประปา (ทั้งหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางหวาน จันทุมมา หมู่ที่ 2 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ทุกส่วนราชการ รวมถึงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 1 รายการ คือ จัดซื้อชุดสวนสนุกซาฟารีโยกเยกปริงรูปสัตว์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมุ่ที่ 10 สายโนนสวรรค์ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ในสำนักงานกองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 420 54 0014 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ คือ ผงเคมีชนิดแห้งเติมถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ พร้อมบรรจุก๊าซ จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง