วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ สารส้มใสก้อนเบอร์ 3 จำนวน 6,900 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ
1  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำบริเวณหลังโรงเรียนวัดบ้านดง หมู่ที่ 1 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. สายทางเข้าวัดโคกกรุง หมู่ที่ 7 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดผู้โดยสารจำนวนไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง/คน จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์และพนักงานประจำรถ วันที่ 29 มีนาคม 2562 จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ทุกส่วนราชการ รวมถึงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพวหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อเมนต์ประปา (ทั้งหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางหวาน จันทุมมา หมู่ที่ 2 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ทุกส่วนราชการ รวมถึงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง