วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการ จำนวน 11 รายการ
28  ส.ค. 2561
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (พื้นที่ไม่จำกัด) เป็นเวลา 12 เดือน, จดทะเบียนโดเมนเนม และบำรุงรักษาระบบและสำรองข้อมูลใน server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สายบ้านผู้ใหญ่ประจวบ ทบศรี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างจัดทำและออกแบบเว็บไซต์ ดูแลข้อมูลรายละเอียดในเว็บไซต์และโฆษณาทางระบบอินเตอร์เน็ต ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายข้างวัดชำผักแพว ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านดอนจาน ซอยบ้านนายสมพร พุทธาคง ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ คือ สารส้มใสก้อนเบอร์ 3 จำนวน 6,600 กก. และคลอรีน 65% จำนวน 300 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ และตู้คอลโทรลปั๊มน้ำ ประปาหมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง