วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง จำนวน 9 วัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คือ น้ำยาพ่นหมอกควันไซเปอร์ ๒๔% จำนวน 36 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน คือ ผงหมึก TK-4109 จำนวน 2 กล่อง สำหรับใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คือ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้ง หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 สายบ้านนายณรงค์ชัย อ่อนวันสี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ ผงหมึกหมึกดำ Sharp MX-235AT จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ คือ ทรายหยาบ จำนวน 1 เที่ยว หินกรวด จำนวน 1 เที่ยว และหินคลุก จำนวน 1 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่ นั่ง จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ และพนักงานประจำรถ ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2562 ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง