วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2561
ซื้อพันธ์ต้นไม้พร้อมดำเนินการปลูก (ต้นพันธ์ุรวงผึ้ง จำนวน 10 ต้น และ ต้นพันธ์ุทองอุไร จำนวน 1,000 ต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ คือ แบตเตอรี่ Battery MFX-175 R 12 โวลต์ 75 แอมป์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานการสอบสวนวินัยพนักงานส่วนตำบล และเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 25 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ซื้อวัดสุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อสำรองใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ คือ หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ ผงหมึกหมึกดำ Sharp MX-235AT จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.ชพ. 417-53-0003 จำนวน 1 เครื่อง รายการซ่อมแซมจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง