วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 6 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กโรงเรียนวัดโคกกรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายทางหน้าหมู่บ้าน ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลา SML (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 34 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง