วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ คือ สารส้มใสก้อนเบอร์ 3 จำนวน 6,600 กก. และคลอรีน 65% จำนวน 300 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ และตู้คอลโทรลปั๊มน้ำ ประปาหมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อพันธ์ต้นไม้พร้อมดำเนินการปลูก (ต้นพันธ์ุรวงผึ้ง จำนวน 10 ต้น และ ต้นพันธ์ุทองอุไร จำนวน 1,000 ต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ คือ แบตเตอรี่ Battery MFX-175 R 12 โวลต์ 75 แอมป์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานการสอบสวนวินัยพนักงานส่วนตำบล และเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 25 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ซื้อวัดสุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อสำรองใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง