วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.ชพ. 417-53-0003 จำนวน 1 เครื่อง รายการซ่อมแซมจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 6 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กโรงเรียนวัดโคกกรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายทางหน้าหมู่บ้าน ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลา SML (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง