วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 34 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 สายข้างโรงเรียนโคกกรุง (ช่วงที่ 2) ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ คือ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,000 โด๊ส (พร้อมเหรียญห้อยคอ บัตรลงทะเบียน เข็มฉีดยา และกระบอกฉีดยา, ยาคุมกำเนิด จำนวน 1,000 ขวด และเข็มฉีดยา (ขนาดบรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง) จำนวน 1,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องรับส่ง-วิทยุ ระบบ VHF/FM จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คือ หมึกปริ้นเตอร์ Toner HP CB436A จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คือ ยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์พร้อมเปลี่ยน จำนวน 3 รายการๆ ละ 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝาย (ฝายวัดโคกกรุงช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง