องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
 


การจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2564


นายสนม  โสป่าสัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพวได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่สมาชิกสภาผู้นำท้องที่และประชาชนตำบลชำผักแพวเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนา สอบถามและรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ ปัญหาและความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชนในตำบลชำผักแพว ช่วงเดือนพฤศจิกายน ทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยมีพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

2022-11-08
2022-07-07
2022-06-24
2022-06-08
2022-02-15
2021-12-10
2021-11-23
2021-08-31
2021-07-19
2021-07-06