องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 202 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอขอบคุณสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุไฟไหม้ [ 7 ก.พ. 2566 ]0
2 การติดตามสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]0
3 รายงานผลการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]11
4 รายงานผลการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]5
5 เรื่องการใช้แผนปฏิบัติงานเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 1 ธ.ค. 2565 ]9
6 เรื่องการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 1 ธ.ค. 2565 ]7
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]64
8 ขอเรียนเชิญร่วมสังเกตการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ 26 ก.ย. 2565 ]59
9 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ส.ค. 2565 ]96
10 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและกำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา [ 15 ส.ค. 2565 ]82
11 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]110
12 แผนปฏิบัติงานเก็บรวบรวมและกำจัดขยะอันตรายชุมชน ประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]102
13 คำกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]137
14 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]98
15 ประกาศการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 14 มิ.ย. 2565 ]125
16 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ (พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3) [ 14 มิ.ย. 2565 ]127
17 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]235
18 **ด่วนที่สุด** แก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]118
19 เรื่อง อนุมัติขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]122
20 ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ ITA [ 1 มี.ค. 2565 ]138
21 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชำผักแพว ประจำปีการศึกษา 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]155
22 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก [ 19 ม.ค. 2565 ]165
23 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพวใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 13 ม.ค. 2565 ]104
24 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]196
25 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อโควิด 2019 [ 7 ม.ค. 2565 ]133
26 แถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 4 ม.ค. 2565 ]145
27 ปฎิทินการประเมิน ITA 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]143
28 ประกาศ เรื่องการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 ธ.ค. 2564 ]157
29 คำแนะนำของ คสธ. แนวทางการใช้อำนาจของ จพง. ปลัดลงนามเรียบร้อย [ 20 ธ.ค. 2564 ]188
30 แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ [ 20 ธ.ค. 2564 ]178
31 ประกาศกรมปศุสัตว์ [ 20 ธ.ค. 2564 ]182
32 เผยแพร่สื่อความรู้ เรื่อง เชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการ ใช้ยา [ 14 ธ.ค. 2564 ]144
33 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 13 ธ.ค. 2564 ]218
34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)ประจำปี2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]119
35 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ของ อบต.ชำผักแพว (Citizen Feedback) ปี 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]97
36 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]90
37 การใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (smart card reader) ในการเขียนคำร้องต่างๆ [ 1 ธ.ค. 2564 ]127
38 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปี พ.ศ.2565 [ 24 พ.ย. 2564 ]169
39 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น 'มะลิซ้อน' [ 20 ต.ค. 2564 ]169
40 ขอประชาสัมพันธ์ "สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ"เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดนำไปปรับใช้ในการดำเนินการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ต่อไป [ 19 ต.ค. 2564 ]186
 
หน้า 1|2|3|4|5|6