องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 215 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ทหารผ่านศึกตำบลชำผักแพว [ 30 มี.ค. 2566 ]13
2 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ "ห้ามเผา" [ 14 มี.ค. 2566 ]21
3 ประชาสัมพันธ์ สื่อการให้ความรู้ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 6 มี.ค. 2566 ]21
4 การจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 จังหวัดสระบุรี [ 3 มี.ค. 2566 ]19
5 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ [ 3 มี.ค. 2566 ]22
6 การป้องปรามปัญหาการลักลอบเผาอ้อยเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษของฝุ่นละออง PM 2.5 [ 3 มี.ค. 2566 ]26
7 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ อปพร. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2566 ]2
8 ขอขอบคุณสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุไฟไหม้ [ 7 ก.พ. 2566 ]30
9 คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน [ 1 ก.พ. 2566 ]1
10 การติดตามสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]27
11 ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]21
12 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]20
13 ❌❌ NO GIFT POLICY นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล ❌❌ [ 6 ม.ค. 2566 ]8
14 ประชาสัมพันธ์ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ [ 6 ม.ค. 2566 ]9
15 รายงานผลการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]34
16 รายงานผลการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]31
17 เรื่องการใช้แผนปฏิบัติงานเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 1 ธ.ค. 2565 ]29
18 เรื่องการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 1 ธ.ค. 2565 ]24
19 ประกาศ นโยบายกำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ [ 10 ต.ค. 2565 ]11
20 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]83
21 ขอเรียนเชิญร่วมสังเกตการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ 26 ก.ย. 2565 ]86
22 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ส.ค. 2565 ]118
23 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและกำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา [ 15 ส.ค. 2565 ]98
24 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]143
25 แผนปฏิบัติงานเก็บรวบรวมและกำจัดขยะอันตรายชุมชน ประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]116
26 คำกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]164
27 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]111
28 ประกาศการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 14 มิ.ย. 2565 ]154
29 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ (พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3) [ 14 มิ.ย. 2565 ]152
30 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]326
31 **ด่วนที่สุด** แก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]141
32 เรื่อง อนุมัติขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]147
33 ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ ITA [ 1 มี.ค. 2565 ]164
34 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชำผักแพว ประจำปีการศึกษา 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]180
35 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก [ 19 ม.ค. 2565 ]190
36 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพวใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 13 ม.ค. 2565 ]117
37 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]227
38 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อโควิด 2019 [ 7 ม.ค. 2565 ]148
39 แถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 4 ม.ค. 2565 ]164
40 ปฎิทินการประเมิน ITA 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]157
 
หน้า 1|2|3|4|5|6