องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553
Last Update 23 สิงหาคม 2560

  กองคลัง

นางสาวมาณี  กันพยาธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง 
นางสาวผกาวดี  เชื้อคุณะ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

 นางธนิดา  จิตรปลื้ม
-ว่าง-
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 นางสาวสุภาพร  พิมพ์ตัน

-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

นางสาววิไลวรรณ  บุญหนุน นางสาวขนิษฐา  เหมือนประเสริฐ
นางสาวพรภมล  หมื่นนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
คนงานทั่วไป


 
 

 นางฉวีวรรณ  ธูปสารี  

พนักงานจดมาตรน้ำ