องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]51
2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]51
3 มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]57
4 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 18 ม.ค. 2565 ]59
5 เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]57
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]51
7 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 พ.ย. 2564 ]55
8 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจสอบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]55
9 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 1 ก.พ. 2564 ]128
10 ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 1 ม.ค. 2564 ]118
11 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) [ 1 ธ.ค. 2563 ]113
12 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA 2563) [ 30 มิ.ย. 2563 ]125
13 ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 5 มิ.ย. 2563 ]135
14 การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 พ.ค. 2563 ]130