องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]23
2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]67
3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]65
4 มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]70
5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 18 ม.ค. 2565 ]69
6 เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]71
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]62
8 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 พ.ย. 2564 ]69
9 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจสอบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]67
10 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 1 ก.พ. 2564 ]141
11 ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 1 ม.ค. 2564 ]133
12 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) [ 1 ธ.ค. 2563 ]128
13 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA 2563) [ 30 มิ.ย. 2563 ]139
14 ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 5 มิ.ย. 2563 ]169
15 การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 พ.ค. 2563 ]140