องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

 

 
  -ว่าง-  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
 
 
 
 
  นางสาวผกาวดี เชื้อคุณะ  

หัวหน้าฝ่ายการเงิน
 
 
 
นายปฏิพัทธ์ พันธพวงษ์
นางสาวชุลีกร จรรยา นางสาวเพ็ญประภา วัฒนศัพท์
นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง)
     
นางสาววิไลวรรณ บุญหนุน นางสาวขนิษฐา เหมือนประเสริฐ นางสาวพรภมล  หมื่นนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คนงานทั่วไป
     
 
 

นางฉวีวรรณ ธูปสารี

  พนักงานจดมาตราน้ำ