องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 254 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง อนุมัติขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]8
2 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]11
3 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]19
4 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]30
5 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการใช้โยชน์ที่ดิน ประจำปี 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]26
6 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]20
7 ขอเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (จังหวัดสระบุรี) [ 30 ต.ค. 2566 ]33
8 รายงานโครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 27 ต.ค. 2566 ]34
9 คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 12 ต.ค. 2566 ]29
10 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 22 ก.ย. 2566 ]38
11 ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว การปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายของออนไลน์ [ 21 ก.ย. 2566 ]36
12 ประชาสัมพันธ์คู่มือและแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมมลพิษให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.ย. 2566 ]35
13 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 6 ก.ย. 2566 ]47
14 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]43
15 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง (สมุทรสงคราม ลำพูน เลย และอำนาจเจริญ) [ 18 ส.ค. 2566 ]36
16 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]48
17 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ "ห้ามเผา" [ 14 มี.ค. 2566 ]75
18 ประชาสัมพันธ์ สื่อการให้ความรู้ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 6 มี.ค. 2566 ]68
19 การจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 จังหวัดสระบุรี [ 3 มี.ค. 2566 ]58
20 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ [ 3 มี.ค. 2566 ]50
21 การป้องปรามปัญหาการลักลอบเผาอ้อยเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษของฝุ่นละออง PM 2.5 [ 3 มี.ค. 2566 ]61
22 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ อปพร. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2566 ]256
23 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการห่วงใยใส่ใจผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]22
24 ขอขอบคุณสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุไฟไหม้ [ 7 ก.พ. 2566 ]77
25 คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 6 ก.พ. 2566 ]27
26 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว พ.ศ. 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]28
27 คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน [ 1 ก.พ. 2566 ]35
28 การติดตามสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]61
29 ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]46
30 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]52
31 ❌❌ NO GIFT POLICY นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล ❌❌ [ 6 ม.ค. 2566 ]39
32 ประชาสัมพันธ์ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ [ 6 ม.ค. 2566 ]42
33 รายงานผลการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]73
34 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 2 ม.ค. 2566 ]22
35 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 2 ม.ค. 2566 ]16
36 รายงานผลการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]66
37 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 1 ธ.ค. 2565 ]64
38 เรื่องการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 1 ธ.ค. 2565 ]54
39 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตามแบบบันทึกข้อมูลด้านน้ำเสีย ตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 [ 30 พ.ย. 2565 ]31
40 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]40
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7