องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 22 ก.ย. 2566 ]2
2 ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว การปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายของออนไลน์ [ 21 ก.ย. 2566 ]4
3 ประชาสัมพันธ์คู่มือและแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมมลพิษให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.ย. 2566 ]9
4 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 6 ก.ย. 2566 ]9
5 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]11
6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง (สมุทรสงคราม ลำพูน เลย และอำนาจเจริญ) [ 18 ส.ค. 2566 ]5
7 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]20
8 การจัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ทหารผ่านศึกตำบลชำผักแพว [ 30 มี.ค. 2566 ]20
9 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ "ห้ามเผา" [ 14 มี.ค. 2566 ]38
10 ประชาสัมพันธ์ สื่อการให้ความรู้ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 6 มี.ค. 2566 ]37
11 การจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 จังหวัดสระบุรี [ 3 มี.ค. 2566 ]31
12 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ [ 3 มี.ค. 2566 ]29
13 การป้องปรามปัญหาการลักลอบเผาอ้อยเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษของฝุ่นละออง PM 2.5 [ 3 มี.ค. 2566 ]37
14 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ อปพร. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2566 ]37
15 ขอขอบคุณสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุไฟไหม้ [ 7 ก.พ. 2566 ]42
16 คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 6 ก.พ. 2566 ]3
17 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว พ.ศ. 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]2
18 คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน [ 1 ก.พ. 2566 ]8
19 การติดตามสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]35
20 ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]27
21 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]26
22 ❌❌ NO GIFT POLICY นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล ❌❌ [ 6 ม.ค. 2566 ]15
23 ประชาสัมพันธ์ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ [ 6 ม.ค. 2566 ]18
24 รายงานผลการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]45
25 รายงานผลการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]41
26 เรื่องการใช้แผนปฏิบัติงานเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 1 ธ.ค. 2565 ]43
27 เรื่องการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 1 ธ.ค. 2565 ]32
28 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตามแบบบันทึกข้อมูลด้านน้ำเสีย ตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 [ 30 พ.ย. 2565 ]14
29 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]18
30 ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]32
31 กฎบัตร [ 18 ต.ค. 2565 ]10
32 ประกาศ นโยบายกำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ [ 10 ต.ค. 2565 ]20
33 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]94
34 ประกาศเผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจ [ 5 ต.ค. 2565 ]13
35 รายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]27
36 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้อง [ 4 ต.ค. 2565 ]8
37 รายงานงบประมาณคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]20
38 กิจกรรววันงดสูบบุหรี่ ประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]14
39 ขอเรียนเชิญร่วมสังเกตการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ 26 ก.ย. 2565 ]123
40 ขออนุมัติโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข่เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]18
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7