องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

คู่มือในการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2566 ]7
2 คู่มือปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น [ 13 ม.ค. 2566 ]17
3 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]16
4 คู่มือการจัดเก็บและแบบรวบรวมข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]75
5 ระบบประเมินผลมาตรฐานข้้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]72
6 คู่มือปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 22 มิ.ย. 2565 ]71
7 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]101
8 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ธ.ค. 2563 ]196
9 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ธ.ค. 2563 ]155
10 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ธ.ค. 2563 ]194
11 คู่มือ การดำเนินการกิจกรรม 5 ส [ 11 พ.ย. 2563 ]70
12 คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 29 ต.ค. 2563 ]208
13 คู่มือการลงเวลาปฏิบัติราชการ [ 22 มิ.ย. 2563 ]167
14 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 31 มี.ค. 2563 ]180
15 คู่มือการปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 6 ม.ค. 2563 ]167
16 ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์ [ 6 ม.ค. 2563 ]162
17 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]171
18 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 6 ม.ค. 2563 ]160
19 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 2 ม.ค. 2563 ]165
20 ขั้นตอนการดำเนินงาน การช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ประสงภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน [ 1 ม.ค. 2563 ]174
21 ขั้นตอนการดำเนินงาน การระงับเหตุอัคคีภัย [ 1 ม.ค. 2563 ]160
22 ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน [ 1 ม.ค. 2563 ]175
23 ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 1 ม.ค. 2563 ]218
24 ขั้นตอนการดำเนินงาน พนักงานขับรถบรรทุกน้ำกรณีส่งน้ำอุปโภคบริโภค [ 1 ม.ค. 2563 ]200
25 ขั้นตอนการดำเนินงาน พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ [ 1 ม.ค. 2563 ]212
26 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 23 ธ.ค. 2562 ]162
27 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 13 ธ.ค. 2562 ]193
28 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 11 ธ.ค. 2562 ]197
29 คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร [ 10 ธ.ค. 2562 ]150
30 คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [ 19 พ.ย. 2562 ]160
31 คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 13 พ.ย. 2562 ]155
32 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี [ 13 พ.ย. 2562 ]161
33 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 พ.ย. 2562 ]154
34 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 ต.ค. 2562 ]162
35 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 17 ก.ย. 2562 ]152
36 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 10 ก.ย. 2562 ]154