องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรม


ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

    รายละเอียดข่าว

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประกอบด้วย

1.ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
3. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น    เอกสารประกอบ

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ