องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

คู่มือในการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจัดเก็บและแบบรวบรวมข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]60
2 ระบบประเมินผลมาตรฐานข้้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]55
3 คู่มือปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 22 มิ.ย. 2565 ]53
4 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]85
5 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ธ.ค. 2563 ]168
6 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ธ.ค. 2563 ]139
7 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ธ.ค. 2563 ]172
8 คู่มือ การดำเนินการกิจกรรม 5 ส [ 11 พ.ย. 2563 ]55
9 คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 29 ต.ค. 2563 ]179
10 คู่มือการลงเวลาปฏิบัติราชการ [ 22 มิ.ย. 2563 ]148
11 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 31 มี.ค. 2563 ]163
12 คู่มือการปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 6 ม.ค. 2563 ]146
13 ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์ [ 6 ม.ค. 2563 ]143
14 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]151
15 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 6 ม.ค. 2563 ]145
16 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 2 ม.ค. 2563 ]148
17 ขั้นตอนการดำเนินงาน การช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ประสงภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน [ 1 ม.ค. 2563 ]154
18 ขั้นตอนการดำเนินงาน การระงับเหตุอัคคีภัย [ 1 ม.ค. 2563 ]145
19 ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน [ 1 ม.ค. 2563 ]158
20 ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 1 ม.ค. 2563 ]196
21 ขั้นตอนการดำเนินงาน พนักงานขับรถบรรทุกน้ำกรณีส่งน้ำอุปโภคบริโภค [ 1 ม.ค. 2563 ]176
22 ขั้นตอนการดำเนินงาน พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ [ 1 ม.ค. 2563 ]183
23 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 23 ธ.ค. 2562 ]144
24 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 13 ธ.ค. 2562 ]169
25 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 11 ธ.ค. 2562 ]174
26 คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร [ 10 ธ.ค. 2562 ]130
27 คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [ 19 พ.ย. 2562 ]141
28 คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 13 พ.ย. 2562 ]137
29 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี [ 13 พ.ย. 2562 ]142
30 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 พ.ย. 2562 ]138
31 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 ต.ค. 2562 ]138
32 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 17 ก.ย. 2562 ]138
33 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 10 ก.ย. 2562 ]137