องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
คู่มือในการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจัดเก็บและแบบรวบรวมข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]32
2 ระบบประเมินผลมาตรฐานข้้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]30
3 คู่มือปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 22 มิ.ย. 2565 ]28
4 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]58
5 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ธ.ค. 2563 ]126
6 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ธ.ค. 2563 ]116
7 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ธ.ค. 2563 ]124
8 คู่มือ การดำเนินการกิจกรรม 5 ส [ 11 พ.ย. 2563 ]30
9 คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 29 ต.ค. 2563 ]135
10 คู่มือการลงเวลาปฏิบัติราชการ [ 22 มิ.ย. 2563 ]123
11 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 31 มี.ค. 2563 ]136
12 คู่มือการปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 6 ม.ค. 2563 ]122
13 ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์ [ 6 ม.ค. 2563 ]119
14 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]126
15 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 6 ม.ค. 2563 ]120
16 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 2 ม.ค. 2563 ]123
17 ขั้นตอนการดำเนินงาน การช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ประสงภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน [ 1 ม.ค. 2563 ]128
18 ขั้นตอนการดำเนินงาน การระงับเหตุอัคคีภัย [ 1 ม.ค. 2563 ]121
19 ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน [ 1 ม.ค. 2563 ]126
20 ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 1 ม.ค. 2563 ]145
 
หน้า 1|2