องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]75
2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 พ.ย. 2564 ]87
3 ประกาศ เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปี 2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]64
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]62
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 1 เม.ย. 2564 ]149
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2564 ]132
7 การพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 1 เม.ย. 2564 ]130
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 1 เม.ย. 2564 ]152
9 ตารางสรุปคะแนนการประเมินพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2564 (ครึ่งปีแรก) [ 1 เม.ย. 2564 ]118
10 การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 1 เม.ย. 2564 ]150
11 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 1 เม.ย. 2564 ]142
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. [ 21 ธ.ค. 2563 ]124
13 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) [ 19 มี.ค. 2563 ]127
14 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 19 มี.ค. 2563 ]156