องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]54
2 ประกาศเรื่องกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 25 ม.ค. 2564 ]130
3 การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 ม.ค. 2564 ]60
4 การจัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของอบต.ชำผักแพว [ 7 ม.ค. 2564 ]57
5 การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 7 ม.ค. 2564 ]56
6 การจัดทำมาตรการ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 7 ม.ค. 2564 ]57
7 การจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 7 ม.ค. 2564 ]58
8 การจัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 7 ม.ค. 2564 ]54
9 การจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 7 ม.ค. 2564 ]52
10 การจัดทำมาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากร [ 7 ม.ค. 2564 ]55
11 ประกาศ เรื่องกำหนดนโยบาลสำคัญในการบริหารองค์การของผู้บริหารท้องถ่ิน [ 4 มิ.ย. 2563 ]154
12 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 7 ต.ค. 2562 ]133
13 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 7 ต.ค. 2562 ]131