องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติ อื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่) [ 12 เม.ย. 2562 ]141
2 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 [ 12 เม.ย. 2562 ]181
3 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการจัดตั้งตลาด พ.ศ. 2562 [ 12 เม.ย. 2562 ]178
4 ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2562 [ 12 เม.ย. 2562 ]149
5 โครงการก่อสร้าง คสล. สายศาลา SML ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 [ 30 พ.ค. 2561 ]181
6 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 สายข้างโรงเรียนโคกกรุง ช่วงที่ 2 [ 23 พ.ค. 2561 ]182
7 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 สายบ้านนายคำ ยศยิ่ง [ 10 พ.ค. 2561 ]157
8 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 7 [ 10 พ.ค. 2561 ]159
9 ราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝาย (ฝายโคกกรุงช่วงที่1) หมู่ 2 [ 1 พ.ค. 2561 ]161
10 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 สายบ้านนายประสงค์ [ 30 เม.ย. 2561 ]150
11 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 สายบ้านนายสด [ 19 เม.ย. 2561 ]158
12 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านนางหนู ภูระ [ 10 เม.ย. 2561 ]155
13 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 สายบ้านนายภูขัน [ 4 เม.ย. 2561 ]153
14 ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ(ภายในหมู่บ้าน) หมู่ 1 [ 4 เม.ย. 2561 ]160
15 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 5 สายบ้านนางทองมาก [ 2 เม.ย. 2561 ]198
16 ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อกักเก็บน้ำ หมู่ 1 บ้านลุงใจ [ 27 มี.ค. 2561 ]155
17 ราคากลางโครงการก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์ อบต.ชำผักแพว [ 27 มี.ค. 2561 ]190
18 ราคากลางโครงหารก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 สายบ้านนายณรงค์ กิ่งก้าน [ 19 มี.ค. 2561 ]187
19 ราคากลางโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ 8 ถนนสายบเชิงเขา [ 19 มี.ค. 2561 ]192
20 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 5 สายบ้านนายพนม หนูน้ำ [ 19 มี.ค. 2561 ]198
21 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 สายบ้านนางพิมพา ปานศรี [ 12 มี.ค. 2561 ]143
22 ราคากลางโครงการขุดลอกคลอวหน้าฝาย (ฝายโคกกรุง)หมู่ 5,9 [ 12 มี.ค. 2561 ]180
23 ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านนายสัญชัย [ 12 มี.ค. 2561 ]144
24 ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ชำผักแพว [ 26 ก.พ. 2561 ]180
25 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายคำมี หมู่ 10 [ 21 ก.ค. 2560 ]170
26 ราคากลางโครงการซ่อมแซม ศพด.รร.วัดชำผักแพว(ซ่อมแซมโครงหลังคาและอ่างฯ) [ 7 ก.ค. 2560 ]165
27 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายคำแพง อ่อนวันสี หมู่ 7 [ 28 มิ.ย. 2560 ]134
28 ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลา SML แยกบ้านนายศิริชัย [ 23 มิ.ย. 2560 ]168
29 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายงา มุงลา [ 13 มิ.ย. 2560 ]130
30 ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายเชิงเขา หมู่ 8 [ 13 มิ.ย. 2560 ]152
31 ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ [ 26 พ.ค. 2560 ]125
32 ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ 10 [ 7 เม.ย. 2560 ]127