องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction )
--------------------------------------
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction ) ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า4,000 ลิตร ตัวรถ 6 ล้อ มีกำลังแรงมาสูงสุดไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิค (เครนสลิง) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
6. ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนหรือผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่า เป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้-2-


กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอแก่งคอย ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยยึดถือนาฬิกาของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอเป็นเกณฑ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป (ผู้มีสิทธิเสนอราคา สามารถเสนอราคาที่ใดก็ได้ ยกเว้นสถานที่ตลาดกลาง)
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.chumpakpaew.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-714082 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560


(นายสนม โสป่าสัก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
     เอกสารประกอบ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง