องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

คำสั่ง /ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสัดส่วนประชามตำบล [ 13 มี.ค. 2567 ]10
2 ประกาศ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกิจการเผาถ่าน พ.ศ. 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]10
3 ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยแรก พ.ศ. 2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]15
4 คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (เรื่องทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) [ 2 พ.ย. 2566 ]26
5 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 พ.ย. 2566 ]16
6 นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 31 ต.ค. 2566 ]28
7 แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบ INFO [ 30 ต.ค. 2566 ]40
8 คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 9 ต.ค. 2566 ]36
9 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 14 ก.ย. 2566 ]41
10 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ พ.ศ. 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]5
11 ประกาศ มาตรการปรับปรุง และพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน พ.ศ. 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]2
12 ประกาศ เรื่องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ชำผักแพว [ 15 มี.ค. 2566 ]5
13 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ [ 14 ก.พ. 2566 ]8
14 ประกาศ เรียกประชุมสมัยแรก [ 7 ก.พ. 2566 ]7
15 คำสั่งอบต.ชำผักแพว 26/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานและติดตามผลการประเมินฯITA 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]65
16 ประกาศ การใช้บังคับระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพวว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 23 ธ.ค. 2565 ]21
17 ระเบียบสภาว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ. 2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]5
18 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมแกนนำชุมชนคัดแยกขยะ 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]5
19 ประกาศมาตราการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 14 พ.ย. 2565 ]4
20 แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 1 พ.ย. 2565 ]3
21 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 1 พ.ย. 2565 ]4
22 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยระดับ อปท. [ 20 ต.ค. 2565 ]5
23 ประกาศ ข้อกำหนดจริยธรรม [ 18 ต.ค. 2565 ]24
24 ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 18 ต.ค. 2565 ]36
25 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 10 ต.ค. 2565 ]0
26 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการลดใช้พลักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]3
27 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 31 มี.ค. 2565 ]62
28 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 19 ก.ค. 2564 ]158
29 แต่งตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]121
30 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ [ 3 พ.ย. 2563 ]181