องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ส.ค. 2565 ]126
42 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและกำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา [ 15 ส.ค. 2565 ]107
43 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]151
44 ประกาศสรุปผลการเข้าร่วมประชุมประชาคม [ 20 ก.ค. 2565 ]10
45 แผนปฏิบัติงานเก็บรวบรวมและกำจัดขยะอันตรายชุมชน ประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]130
46 คำกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]174
47 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยประจำปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]14
48 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]118
49 ประกาศการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 14 มิ.ย. 2565 ]159
50 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ (พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3) [ 14 มิ.ย. 2565 ]157
51 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]432
52 **ด่วนที่สุด** แก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]148
53 เรื่อง อนุมัติขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]154
54 ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ ITA [ 1 มี.ค. 2565 ]169
55 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชำผักแพว ประจำปีการศึกษา 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]188
56 แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 31 ม.ค. 2565 ]3
57 ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือ (อัคคีภัย) ปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]5
58 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก [ 19 ม.ค. 2565 ]202
59 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพวใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 13 ม.ค. 2565 ]123
60 การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ [ 13 ม.ค. 2565 ]4
61 รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมการณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]10
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครรักษ์โลก (อถล.) [ 10 ม.ค. 2565 ]5
63 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]252
64 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อโควิด 2019 [ 7 ม.ค. 2565 ]155
65 แถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 4 ม.ค. 2565 ]173
66 ปฎิทินการประเมิน ITA 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]160
67 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]12
68 ประกาศ เรื่องการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 ธ.ค. 2564 ]194
69 คำแนะนำของ คสธ. แนวทางการใช้อำนาจของ จพง. ปลัดลงนามเรียบร้อย [ 20 ธ.ค. 2564 ]212
70 แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ [ 20 ธ.ค. 2564 ]204
71 ประกาศกรมปศุสัตว์ [ 20 ธ.ค. 2564 ]210
72 เผยแพร่สื่อความรู้ เรื่อง เชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการ ใช้ยา [ 14 ธ.ค. 2564 ]163
73 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 13 ธ.ค. 2564 ]376
74 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)ประจำปี2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]140
75 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ของ อบต.ชำผักแพว (Citizen Feedback) ปี 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]144
76 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]108
77 การใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (smart card reader) ในการเขียนคำร้องต่างๆ [ 1 ธ.ค. 2564 ]152
78 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปี พ.ศ.2565 [ 24 พ.ย. 2564 ]196
79 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 พ.ย. 2564 ]16
80 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น 'มะลิซ้อน' [ 20 ต.ค. 2564 ]198
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7