องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ขอประชาสัมพันธ์ "สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ"เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดนำไปปรับใช้ในการดำเนินการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ต่อไป [ 19 ต.ค. 2564 ]216
82 ขอเชิญชวนผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506 (ในเขตุพื้นที่ตำบลชำผักแพว) มาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2565 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้ยื่นคำขอร [ 14 ต.ค. 2564 ]155
83 หลักฐานของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]203
84 ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]211
85 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สุงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]138
86 รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]74
87 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]103
88 ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 (ITA 2564) สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ได้รับผลคะแนนการประเมิน 94.94คะแนน ระดั [ 31 ส.ค. 2564 ]210
89 การอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 25 ส.ค. 2564 ]155
90 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 3/2565) [ 15 ก.ค. 2564 ]237
91 คู่มือการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด - 19 (ฉบับประชาชน) [ 6 ก.ค. 2564 ]191
92 แบบสำรวจข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี [ 5 ก.ค. 2564 ]64
93 ประกาศ เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ครั้งที่ 2 [ 1 ก.ค. 2564 ]150
94 ประกาศ เรื่อง ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 มิ.ย. 2564 ]181
95 ประชาสัมพันธ์ ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย [ 21 มิ.ย. 2564 ]59
96 การพ่นยาฆ่าเชื้อป้องการการแพร่ระบาดของโรค พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้ถึงอันตรายของเชื้อไวรัสโควิด-19 [ 9 มิ.ย. 2564 ]278
97 ประเด็นคำถำม-คำตอบ เกี่ยวกับกำรรับวัคซีนโควิด-19 [ 7 มิ.ย. 2564 ]231
98 ฮาวทูทิ้ง หน้ากากอนามัย ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม [ 1 มิ.ย. 2564 ]201
99 การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันแก่ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]135
100 พฤติการณ์หรือการกระทําผิด “ละเมิด-วินัย” : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน-บัญชีและการคลัง [ 20 พ.ค. 2564 ]222
101 มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 17 พ.ค. 2564 ]220
102 แบบฟอร์ม บันทึกขออนุญาตดำเนินการเชิงรุก [ 12 พ.ค. 2564 ]159
103 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]114
104 ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ [ 23 เม.ย. 2564 ]222
105 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3/2565) [ 23 เม.ย. 2564 ]14
106 ขอเชิญตอบแบบรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นทาง QR CODE หรือทาง shorturl.asia/bNPeL [ 16 มี.ค. 2564 ]222
107 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว ประจำปีการศึกษา 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]207
108 รายงานผลการสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียชุมชน [ 4 มี.ค. 2564 ]62
109 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 มี.ค. 2564 ]165
110 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( IIT) [ 1 มี.ค. 2564 ]165
111 เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่า [ 1 มี.ค. 2564 ]140
112 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]61
113 เรื่อง ขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]232
114 เทคนิคการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [ 3 ก.พ. 2564 ]62
115 แผ่นพับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 3 ก.พ. 2564 ]58
116 ประชาสัมพันธ์ 💁‍♀️วิธีรับมือ-ป้องกันไฟป่า-หมอกควัน🔥 [ 1 ก.พ. 2564 ]208
117 ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 20 ม.ค. 2564 ]166
118 คู่มือการรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ 14 ม.ค. 2564 ]163
119 ข้อควรรู้เกี่ยวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 [ 11 ม.ค. 2564 ]211
120 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑื วิธีการ การควบคุมคุณภาพและารจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่าย... [ 8 ม.ค. 2564 ]206
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7