องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 แผนปฏิบัติการ การจัดการขยะมูลฝอยประจำปี 2561-2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]77
122 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ [ 8 ม.ค. 2564 ]61
123 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและการผสมดินเพาะปลูก [ 8 ม.ค. 2564 ]52
124 ประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาล [ 7 ม.ค. 2564 ]68
125 ประกาศ เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ครั้งที่ 1 [ 6 ม.ค. 2564 ]203
126 แผนวัฒนธรมองค์กร [ 4 ม.ค. 2564 ]147
127 ประชาสัมพันธ์!! ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 ม.ค. 2564 ]193
128 การจดทะเบียนพาณิชย์และเครื่องหมาย DBD Registered ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ [ 1 ม.ค. 2564 ]160
129 ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ม.ค. 2564 ]166
130 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" [ 1 ม.ค. 2564 ]243
131 สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน COVID - 19 [ 1 ม.ค. 2564 ]196
132 ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 [ 1 ม.ค. 2564 ]212
133 อบต.ชำผักแพว ร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึก "หยุดเผาป่า มารักษาธรรมชาติ เพื่อสัตว์ป่าและอากาศบริสุทธิ์" องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ขอเป็นหน่วยงานในการร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึก "หยุดเผาป่า มารักษาธรรมชาติ เพื่อสัตว์ป่าและอากาศบริสุทธิ์" [ 1 ม.ค. 2564 ]244
134 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) [ 1 ม.ค. 2564 ]103
135 รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [ 1 ม.ค. 2564 ]65
136 คำแนะนำเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน [ 31 ธ.ค. 2563 ]65
137 ขอความร่วมมือหน่วยงาน จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ [ 23 ธ.ค. 2563 ]73
138 ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ธ.ค. 2563 ]226
139 ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 4 ธ.ค. 2563 ]200
140 คู่มือประชาชน การเลือกตั้ง เทศบาล [ 4 ธ.ค. 2563 ]163
141 คู่มือประชาชน การให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น [ 4 ธ.ค. 2563 ]204
142 คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบจ. [ 4 ธ.ค. 2563 ]155
143 คู่มือประชาชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 108 ความรู้ [ 4 ธ.ค. 2563 ]192
144 แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]208
145 แผ่นพับการส่งเสริมให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 1 ธ.ค. 2563 ]205
146 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 30 พ.ย. 2563 ]231
147 ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน [ 25 พ.ย. 2563 ]148
148 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]163
149 ประกาศการให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวัน, วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]204
150 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน [ 30 ต.ค. 2563 ]151
151 ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวกรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]196
152 ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ต.ค. 2563 ]214
153 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 [ 1 ต.ค. 2563 ]171
154 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]208
155 ประกาศ เรื่องมาตรการการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]69
156 การปั้นรูปจิตนาการ [ 8 ก.ย. 2563 ]207
157 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 [ 1 ก.ย. 2563 ]220
158 องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว จัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เพื่อสร้างแนวร่วมในการป้องกันไฟป่า สร้างเครือข่ายคุณภาพที่สมาชิกสามารถสังเกต รู้ทัน ยับยั้งและป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]218
159 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการรับ-ส่งนักเรียนกรณีเด็กติดในรถ [ 7 ส.ค. 2563 ]204
160 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยให้แก่เด็กและเยาวชน [ 6 ส.ค. 2563 ]180
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7