องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 อบต.ชำผักแพว : ร่วมใจประหยัดพลังงาน [ 3 ส.ค. 2563 ]204
162 ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม [ 3 ส.ค. 2563 ]163
163 แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติประจำปีพ.ศ.2564 [ 3 ส.ค. 2563 ]164
164 ระบบจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 22 ก.ค. 2563 ]220
165 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 [ 2 ก.ค. 2563 ]199
166 รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด [ 1 ก.ค. 2563 ]215
167 ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) และประชาชนผู้รับบริการของ อบต.ชำผักแพว ร่วมตอบแบบสอบ [ 1 มิ.ย. 2563 ]2202
168 คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 1 มิ.ย. 2563 ]204
169 ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 20 พ.ค. 2563 ]221
170 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2563 ]224
171 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2563 ]183
172 ประกาศ เรื่องการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำผักแพว [ 20 เม.ย. 2563 ]262
173 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 [ 1 เม.ย. 2563 ]165
174 มาตรการการป้องกันควบคุมโรค [ 31 มี.ค. 2563 ]207
175 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) [ 30 มี.ค. 2563 ]217
176 คำสั่ง การมอบหมายอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน [ 3 มี.ค. 2563 ]163
177 คำสั่ง การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทน [ 3 มี.ค. 2563 ]222
178 คำสั่ง การมอบหมายและมอบอำนาจของนายก อบต. ให้รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทน นายก อบต. [ 3 มี.ค. 2563 ]166
179 การจัดการขยะอันตรายชุมชน [ 20 ก.พ. 2563 ]169
180 ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 6 ก.พ. 2563 ]983
181 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 27 ม.ค. 2563 ]223
182 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]171
183 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 [ 3 ม.ค. 2563 ]204
184 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับสิทธิเบี้ยยังชีพฯ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ม.ค. 2563 ]303
185 ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงาน อบต.งดใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก [ 1 ม.ค. 2563 ]284
186 ขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว เพื่อประกอบในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดรณรงค์ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ม.ค. 2563 ]237
187 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว เรื่องให้เจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย [ 30 ธ.ค. 2562 ]208
188 แจ้งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 ธ.ค. 2562 ]194
189 รณรงค์เชิญชวนลดใช้ถุงพลาสติก 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย [ 3 ธ.ค. 2562 ]140
190 การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร [ 2 ธ.ค. 2562 ]159
191 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]155
192 กิจกรรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และสวมหมวกนิรภัย [ 29 พ.ย. 2562 ]196
193 แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน [ 1 พ.ย. 2562 ]190
194 งานป้องกันฯ อบต.ชำผักแพว รวมกิจกรรมซ้อมแผนกับปั๊มแก๊ส [ 18 ต.ค. 2562 ]217
195 เปิดลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]191
196 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]222
197 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร รับเรืองร้องทุกข์ [ 1 ก.ค. 2562 ]162
198 แบบบันทึก ทส. 1 และ ทส. 2 [ 1 ก.ค. 2562 ]193
199 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 17 มิ.ย. 2562 ]31
200 ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 3 มิ.ย. 2562 ]247
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7