องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย [ 11 เม.ย. 2562 ]161
202 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ [ 1 เม.ย. 2562 ]210
203 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย" ใส่ใจสวมหมวกนิรภัย [ 21 มี.ค. 2562 ]735
204 วิธีรับมือ-ป้องกัน ไฟป่า-หมอกควัน ช่วงปลายหนาวต่อเนื่องฤดูร้อน [ 8 มี.ค. 2562 ]149
205 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชนเรื่องอัคคีภัย [ 6 ก.พ. 2562 ]158
206 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดเก็บและขนขยะมูลฝอย [ 9 ม.ค. 2562 ]205
207 การลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม [ 20 พ.ย. 2561 ]222
208 คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ภายในกองคลัง [ 2 พ.ย. 2561 ]151
209 กิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 28 ก.ย. 2561 ]200
210 องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือ สถานประกอบการ​ ร้านอาหารต่าง ๆ ภาคเกษตรกรรม ไร่นาป่าเขา รวมถึงประชาชน ทั้งในครัวเรือนและประชาชนทั่วไป งดการเผาทุกชนิดหรือการกระทำที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง หรือภาวะที่เป็นภัยต่อประชาชน หากมี [ 11 ก.ย. 2561 ]199
211 ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มาเพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 2 ส.ค. 2561 ]206
212 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน [ 1 ส.ค. 2561 ]192
213 ปภ. ร่วมรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมแนะ 8 วิธีประหยัดน้ำในองค์การ...สู้วิกฤตภัยแล้ง [ 11 ก.ค. 2561 ]249
214 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 21 มิ.ย. 2561 ]240
215 ตารางการฝึกอบรมการพัฒนาการเกษตร รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 [ 14 มิ.ย. 2561 ]249
216 ประกาศสรุปผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) [ 14 มี.ค. 2561 ]230
217 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่16 พฤศจิกายน 2558 [ 7 มี.ค. 2561 ]257
218 การยื่นชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2561 [ 20 ก.พ. 2561 ]153
219 มาตรการประหยัดไฟฟ้า [ 14 ก.พ. 2561 ]195
220 ประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ [ 31 ต.ค. 2560 ]139
221 ประกาศเรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 31 ต.ค. 2560 ]182
222 การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2562 [ 6 ต.ค. 2560 ]193
223 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 [ 28 ก.ย. 2560 ]246
224 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว [ 8 ส.ค. 2560 ]155
225 การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2560 [ 14 ก.ค. 2560 ]254
226 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กองทุนไฟฟ้า บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด) [ 24 เม.ย. 2560 ]175
227 ประกาศการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2560 [ 14 มี.ค. 2560 ]240
228 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 21 ธ.ค. 2559 ]161
229 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ที่ 493 / 2559 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเดือนธันวาคม [ 2 ธ.ค. 2559 ]186
230 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนติดต่อ-สอบถาม ในช่วงเวลาพักกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม [ 2 ธ.ค. 2559 ]167
231 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ที่ 459 / 2559 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 [ 2 พ.ย. 2559 ]174
232 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 2 พ.ย. 2559 ]192
233 ประกาศเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินความพิการ รายใหม่ [ 28 ก.ค. 2559 ]210
234 ประกาศรับสมัคร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 19 พ.ค. 2559 ]177
235 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 19 ต.ค. 2558 ]184
236 การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ [ 19 ส.ค. 2558 ]233
237 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 19 ส.ค. 2558 ]222
238 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว เรื่องการชำระภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย ประจำปี 2558 [ 5 ม.ค. 2558 ]214
239 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 5 [ 24 ก.ค. 2557 ]216
240 ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพระบายสี [ 23 ธ.ค. 2554 ]210
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7