องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2563

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

1

โครงสร้าง

2

ข้อมูลผู้บริหาร

3

อำนาจหน้าที่

4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5

ข้อมูลติดต่อการติดต่อ

6

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

6.1 กฏหมายหลัก

 

6.2 กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล

 

6.3 กฏหมายเทศบาล

 

6.4 กฏหมายการเลือกตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

7

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฎิสัมพันธ์

8

Q&A

9

Social Network (Facebook อบต.ชำผักแพว)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

10

แผนดำเนินงานประจำปี

11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ

การให้บริการ

14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17

E-Service

ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชีิวัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28

รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส่

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35

การมีสาวนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต

36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต

39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน

43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน