วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจัดเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ชำผักแพว จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ชำผักแพว จำนวน 4 โรงเรียน ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 487 55 0001 และ 416 54 0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาดูดส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง